مجموعه خدمات کشاورزی طلابذر

    خرید عمده و خرد انواع بذر ذرت شیرین اکسن چوییت، سمیرا، آمیلا، سنتینل، مسنجر، بیسین و…